Skip to main content
 

Algemene voorwaarden

Blush Weddings & Events

Artikel 1 Definities

 1. Blush Weddings & Events, gevestigd te Schijndel, KvK-nummer 81326696, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Blush Weddings & Events.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Blush Weddings & Events tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algeme-ne voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Blush Weddings & Events waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Blush Weddings & Events in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, zoals personeel.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offerte

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Blush Weddings & Events kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, is Blush Weddings & Events gerechtigd de gemaakte kosten, waaronder maar niet gelimiteerd tot onderzoeks- en voorbereidingskosten voorafgaand aan de offerte, door te berekenen aan opdrachtgever.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Een offerte wordt op maat voor het betreffende project gemaakt. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten of meerwerk door wijzigingen in de overeenkomst, zullen achteraf worden gefactureerd. Opdrachtgever is gehouden facturen van derden rechtstreeks te betalen aan de derde partij.
 3. Wanneer Blush Weddings & Events een hele dag wordt geacht aanwezig te zijn, dient opdrachtgever zorg te dragen voor gezonde maaltijden. Indien de trouwerij of evenement op meer dan een uur rijafstand plaatsvindt dient opdrachtgever zorg te dragen voor een hotelovernachting.
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Blush Weddings & Events is gerechtigd een aanbetaling te vergen, in fases te factureren en de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Een trouwdatum is pas definitief gereserveerd na het voldoen van de aanbetaling.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Blush Weddings & Events heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is, of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen. 
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Blush Weddings & Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Blush Weddings & Events.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Blush Weddings & Events zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Indien opdrachtgever zelf leveranciers aandraagt en contracteert, dienen alle afspraken uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dit niet het geval is, of wanneer er grote wijzigingen plaatsvinden, is Blush Weddings & Events gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Blush Weddings & Events voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 5. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1.  Blush Weddings & Events voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Daarnaast kan Blush Weddings & Events geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van opdrachtgever en verbonden bij de bruiloft of het evenement.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1.  Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Blush Weddings & Events stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3.  Blush Weddings & Events is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Blush Weddings & Events is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 4.  Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering tussen 12 weken en 1 week voorafgaand aan de bruiloft of het evenement wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht en bij annulering binnen 1 week wordt 75% opeisbaar. 
 5.  Indien de opdracht wordt verzet naar een andere datum, is Blush Weddings & Events gerechtigd de kosten die gepaard gaan met de wijziging door te berekenen aan de opdrachtgever.
 6.  Naast bovenstaande annuleringskosten worden tevens de (annulerings)kosten voor de locatie en overige derde partijen doorberekend aan de opdrachtgever. Voor de annuleringsvoorwaarden wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van deze derde partijen.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 9 Levering

 1.  Als leveringsadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Blush Weddings & Events is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2.  Indien opdrachtgever de verhuurde of geleverde materialen voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst kan nemen, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 1. Blush Weddings & Events is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtgever is gehouden een bruiloftsverzekering af te sluiten en de polis aan Blush Weddings & Events te overleggen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Blush Weddings & Events is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten en producten.
 5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 6. Blush Weddings & Events is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een overeenkomst op locatie.
 7. Blush Weddings & Events is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien zij een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 8. Blush Weddings & Events is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de uitvoering van de overeenkomst door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de uitvoering.
 9. In het geval dat Blush Weddings & Events een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Blush Weddings & Events aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Blush Weddings & Events tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
 11. Indien opdrachtgever schade aanbrengt aan materiaal dat door Blush Weddings & Events beschikbaar gesteld of dit materiaal verloren laat gaan, is opdrachtgever gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Blush Weddings & Events aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen berusten bij Blush Weddings & Events. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2.  Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het concept van Blush Weddings & Events, tenzij anders overeengekomen.
 3. Elke handeling in strijd met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt Blush Weddings & Events een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
 5. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Blush Weddings & Events toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13 Klachten en garantie

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Blush Weddings & Events. Er dient een redelijke termijn gegund te worden een passende oplossing te vinden.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin Blush Weddings & Events is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Blush Weddings & Events en betrokken derden 12 maanden.