Skip to main content
 

Privacyverklaring

Blush Weddings & Events

Blush Weddings & Events vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via info@blushweddings.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Blush Weddings & Events is een eenmanszaak, gevestigd te (5482 DW) Schijndel aan de Hendrik van Hamontstraat 80. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81326696. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mo-gen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere ge-gevens die van belang zijn om onze werkzaamheden optimaal voor u uit te kunnen voeren. U kunt hierbij denken aan uw geslacht, geboortedatum- en plaats, trouwda-tum, seksuele voorkeur, godsdienst, ethnische afkomst en eventuele gezondheids-gegevens, waaronder allergieën en/of lichamelijke beperkingen. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeen-komst. Persoonsgegevens die betrekking hebben op uw gasten zullen wij na 1 jaar verwijderen.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw (bedrijfs)naam, naam van de contactper-soon, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en trouwdatum tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin foto’s en beeldmateriaal dat wij hebben verkregen en uw naam en social media account wan-neer u hier met het aangaan van de overeenkomst geen bezwaar tegen hebt ge-maakt. Wij bewaren deze content onbeperkt in ons archief, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens, factuuradres, klantnum-mer, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze perio-de zullen wij deze gegevens van u anonimiseren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens ge-bruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebrui-ken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam, e-mail en social media ac-counts voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze derde partijen gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervol-gens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze web-site bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadi-gen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met be-hulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e-mail, telefoonnummer en trouwdatum. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden con-tactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een over-eenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw recensie worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zo-dra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Wij verwerken in het kader van marktonderzoek met een commercieel belang tot slot uw geslacht, woonplaats, status, geaardheid en inkomen. Wij bewaren deze gege-vens totdat ons onderzoek is voltooid.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, contactpersoon of websitebe-zoeker verkregen, omdatujij deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens hebben verkregen via een van de leveranciers waar wij mee samenwerken.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons laat verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigingen in uw persoonlijke account.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@blushweddings.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@blushweddings.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.